Μαθητεία

Pin It

p7Το νόημα της Μαθητείας είναι η σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας. Η διάρκειά της είναι 250 ώρες. Η πρόταση της Μαθητείας προετοιμάζεται από το φοιτητή με τη συνεργασία του επιβλέποντα καθηγητή της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η Μαθητεία περιλαμβάνει την εφαρμογή νέων τεχνικών, μεθόδων ή στρατηγικών στον χώρο εργασίας. Δεν θεωρείται ‘Μαθητεία’ η απλή εμπλοκή στις συνηθισμένες και τυπικές διαδικασίες ενός χώρου εργασίας. Η Μαθητεία είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων. Η εκπόνησή της μπορεί να αρχίσει με το πέρας του δεύτερου εξαμήνου σπουδών ανεξάρτητα από τον αριθμό μαθημάτων που έχει περατώσει ο φοιτητής. Επειδή υπάρχει η δυνατότητα πραγμάτωσης αυτής και στην διάρκεια του καλοκαιριού το «μάθημα» καταχωρείται στο εξάμηνο που έγινε η αίτηση, όπως αυτή προβλέπεται (κατάθεση θέματος, χρόνος, τόπος κ.λ.π.).

Η Μαθητεία έχει άμεση συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης. Το θέμα της Μαθητείας καθορίζεται σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και η παρακολούθηση του φοιτητή στη φάση υλοποίησης γίνεται από έναν Επόπτη Καθηγητή.

Η διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης της Μαθητείας είναι τυποποιημένη και οι υποψήφιοι ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής χρησιμοποιώντας ειδικά έντυπα τα οποία παρέχονται ηλεκτρονικά:

Οι αρμοδιότητες του Επόπτη Καθηγητή αφορούν στην παρακολούθηση της Μαθητείας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στον έλεγχο, στην συλλογή των εκθέσεων αναφοράς, και στη σύνταξη της Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης. Οι αρμοδιότητες του Επόπτη Καθηγητή αρχίζουν από την στιγμή που:

  • Ο φοιτητής έχει αποφασίσει [από κοινού με τον Επιβλέποντα Καθηγητή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ)] το θέμα της Μαθητείας και έχει συντάξει τα απαιτούμενα έντυπα.
  • Ο Επιβλέπων Καθηγητής τα έχει καταθέσει στον Επόπτη για έγκριση.

Όταν ο Επόπτης εγκρίνει την πρόταση, υποβάλλει ηλεκτρονικά στον επιβλέποντα και κοινοποιεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ τη βεβαίωση Έγκρισης Έναρξης Μαθητείας (ΕΕΜ), ενώ στο τέλος της Μαθητείας ο Επόπτης Καθηγητής υποβάλλει και πάλι ηλεκτρονικά έγγραφη Βεβαίωση Αποπεράτωσης Μαθητείας (ΒΑΜ) προς τον Επιβλέποντα Καθηγητή (κοινοποιώντας και πάλι στη Γραμματεία του ΠΜΣ), ότι η Μαθητεία ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την αρχική πρόταση και όπως προβλεπόταν από το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε. Η αξιολόγηση του φοιτητή στη Μαθητεία γίνεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή της ΜΔΕ (αφού λάβει τη ΒΑΜ από τον Επόπτη Καθηγητή) με κριτήρια:

  • α) Την πορεία της μαθητείας,
  • β) Τις επιμέρους αναφορές,
  • γ) Το αποδεικτικό υλικό, και
  • δ) Την Τελική Απολογιστική Έκθεση.


Για τον πλήρη Οδηγό Εκπόνησης της Μαθητείας
Κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 101Kb.
Προβλεπόμενος χρόνος για να κατέβει το αρχείο στο δίσκο (56K modem): 27 δευτερόλεπτα.