Ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών

Pin It

LV0036010Αφού ο φοιτητής περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις φοίτησης πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Προγράμματος τα παρακάτω παραστατικά για την έκδοση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος:

1. Αίτηση (DOC: 28Kb)
2. Δύο (2) αντίτυπα της ΜΔΕ: α. Ένα (1) δερματόδετο και β. Ένα (1) με θερμοκόλληση (μπορντό χρώμα). 
3. Την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα φοιτητή ή το Δελτίο Αναγνώρισης Φοιτητή (φοιτητική ταυτότητα)
4. Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή (στης περίπτωση που έχει εκδοθεί)
5. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη (για οφειλή βιβλίων)
6. Κατάθεση δύο (2) ηλεκτρονικών αντιγράφων της ΜΔΕ (pdf αρχείο) σε ψηφιακό δίσκο (2 CD)
7. Κατάθεση σε ψηφιακό δίσκο (CD) και σε έντυπη μορφή καταλόγου με τις επιστημονικές εργασίες (ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις) που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης της ΜΔΕ.
8. Περίληψη της ΜΔΕ και λέξεις-κλειδιά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε δισκέτα ή CD.)
9. Κατάθεση του επιστημονικού άρθρου (long paper) ή του σύντομου επιστημονικού (short paper) με την αντίστοιχη βεβαίωση δημοσίευσης από το επιστημονικό περιοδικό ή το επιστημονικό συνέδριο.
10. Υπεύθυνη Δήλωση σχετική με τα πνευματικά δικαιώματα της ΜΔΕ (στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί μαζί με τη δήλωση του θέματος της ΜΔΕ)
11. Κατάθεση βεβαίωσης του επιβλέποντα καθηγητή της ΜΔΕ σχετικά με το περιεχόμενο της δημοσίευσης του επιστημονικού άρθρου της ΜΔΕ.
12. Δήλωση σχετική με την έγκριση ηλεκτρονικής Δημοσίευσης της ΜΔΕ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να τα καταθέσει προσωπικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή να τα αποστείλει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - ΤΕΦΑΑ
Γραμματεία ΔΜΠΣ «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής»
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100, Κομοτηνή