Εξετάσεις

Pin It

IE119-002Οι εξετάσεις και ο τρόπος διεξαγωγής τους είναι αρμοδιότητα του υπεύθυνου καθηγητή του μαθήματος και ανακοινώνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ο φοιτητής μπορεί να αποτύχει μία φορά στις εξετάσεις ενός ή περισσότερων μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει. Δικαιούται να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις του/των μαθήματος/των που απέτυχε σε μία επόμενη εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση που αποτύχει για δεύτερη φορά, τότε παρακολουθεί εκ νέου το/τα μάθημα/τα. Αποτυχία για τέταρτη φορά, έστω και σε ένα μόνο μάθημα, συνεπάγεται αυτόματη διαγραφή από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.