Διδάσκοντες

Pin It

FAA049000053Οι υπεύθυνοι των μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συμβαλλόμενων Τμημάτων. Στη διδασκαλία ωστόσο, εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. των δύο Τμημάτων, συμμετέχουν και επιστήμονες από άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ημεδαπής. Παράλληλα, υπάρχει και ένας αριθμός διακεκριμένων επιστημόνων της αλλοδαπής που έρχονται κατόπιν πρόσκλησης και διδάσκουν σε ένα περιορισμένο αριθμό διαλέξεων και σεμιναρίων με σκοπό την μεταφορά νέων επιστημονικών μεθόδων και την αναβάθμιση της γνώσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.