Αναστολή φοίτησης

Pin It

p69Αναστολή φοίτησης χορηγείται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: α) αποδεδειγμένα σοβαρά προβλήματα υγείας, β) εγκυμοσύνη, και γ) στράτευση. Για όλες τις περιπτώσεις που σχετίζονται με αναστολή φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να διατηρήσουν τη θέση μόνο για μία ακαδημαϊκή χρονιά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΜΠ έγγραφη αίτηση αναστολής φοίτησης που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και αποφασίζει κατά περίπτωση. Οι κενές θέσεις που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία δεν καλύπτονται από άλλους υποψηφίους.