Κατεύθυνση: Αθλητική Αναψυχή & Χορός

Pin It
Κωδ. Μαθ.   Μαθήματα Ε´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μαθήματα ΣΤ´ εξαμήνου
N321 Βασικές Αρχές του Ελεύθερου Χρόνου & της Αναψυχής N323 Ο Χορός ως Φυσική Δραστηριότητα
N322 Ειδικά Θέματα Φιλοσοφίας Αθλητισμού & Ιστορίας Χορού N324 Οργάνωση Γεγονότων Πολιτισμού & Αναψυχής
 
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μαθήματα Η´ εξαμήνου
N325 Αναψυχή στην Τρίτη Ηλικία N327 Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Κινητική Έκφραση
N326 Ειδικά Θέματα Αναψυχής & Χορού - -
 
Α/Α Ειδικότητες Α/Α Ειδικότητες
1. Αθλητικός Τουρισμός & Αναψυχή 2. Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης απαιτούν την υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών - τριών

ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές και οι φοιτητές δικαιούνται ανά εξάμηνο, 4 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται δύο ώρες/εβδομάδα και 8 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται 4 ώρες/εβδομάδα (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 472/17.05.2016).

Κάθε Ειδικότητα εντάσσεται σε συγκεκριμένη Κατεύθυνση. Με τη δήλωση της Ειδικότητας οι φοιτητές – τριες εντάσσονται αυτομάτως στην αντίστοιχη Κατεύθυνση και υποχρεούνται παράλληλα με τα μαθήματα της Ειδικότητας να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα της αντίστοιχης Κατεύθυνσης.

Ο φοιτητής – τρια που εισάγεται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ως αθλητής - τρια, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα χορηγεί την συγκεκριμένη ειδικότητα.