Δ΄- έτος σπουδών

Pin It
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα κορμού Ζ´ εξαμήνου Ω/Εβδ. ECTS
Ν3.. 5ο μάθημα Κατεύθυνσης 2 7
Ν3.. 6ο μάθημα Κατεύθυνσης 2 7
Ν4..-Ν5.. 3ο μάθημα Ειδικότητας 4 8
Ν4..-Ν5.. Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας 2 6
Ν0.. 6ο μάθημα ελεύθερης επιλογής * 2 2
Ν175 Εργαστήριο Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Η/Υ * 2 2
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα κορμού Η´ εξαμήνου Ω/Εβδ ECTS
Ν181 Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2 9
Ν182 Επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας 2 4
Ν3.. 7ο μάθημα Κατεύθυνσης 2 7
Ν4..-Ν5.. 4ο μάθημα Ειδικότητας 4 8
Ν0.. 7ο μάθημα ελεύθερης επιλογής * 2 2
Ν185 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας * 2 2


* Κάθε φοιτητής – τρια μπορεί να επιλέξει στον Κύκλο Εξειδίκευσης ή 4 μαθήματα επιλογής (4o, 5ο , 6ο, 7ο μάθημα επιλογής)
ή 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής (4ο μάθημα επιλογής) και διπλωματική εργασία (μαθήματα με κωδικό Ν165, Ν175 και Ν185).

Για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας (μάθημα Ν185) είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση και επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Ν165 και Ν175, στο ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνο αντίστοιχα, αντί του 5ου, 6ου και 7ου μαθήματος ελεύθερης επιλογής.