Μαθήματα - Διδακτικές μονάδες

Pin It

Οι διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα παρακάτω μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους:

Μαθήματα Ω/Εβδ. Διδ./Μον.
Προχωρημένη Στατιστική 4 4
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 4 4
Μάθημα επιλογής Ι* 4 4
Μάθημα επιλογής ΙΙ* 4 4
Μάθημα επιλογής ΙΙΙ** 4 4
Μαθητεία - 5
Διδακτορική διατριβή - 12

Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων που απαιτείται για την λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος είναι 37 επιπλέον του μεταπτυχιακού διπλώματος.

Σημαντικές Σημειώσεις:
* Τα μαθήματα επιλογής Ι, ΙΙ, είναι μαθήματα κατεύθυνσης από τον κύκλο σπουδών του ΔΠΜΣ ή μαθήματα που ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο φοιτητής τα επιλέγει με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής διατριβής. Στην περίπτωση που ο διδακτορικός φοιτητής επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα ή δύο μαθήματα επιλογής από πρόγραμμα σπουδών άλλου Τμήματος, Σχολής ή Πανεπιστημίου θα πρέπει απαραίτητα: α) να έχει τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή της διατριβής, β) τα μαθήματα να ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Η συμμετοχή στα μαθήματα αυτά γίνεται με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος (παρακολουθήσεις – απουσίες – εργασίες – αξιολόγηση).
** Το μάθημα επιλογής ΙΙΙ είναι Ανεξάρτητη Μελέτη - Ερευνητική Εργασία διάρκειας ενός εξαμήνου υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή της διδακτορικής διατριβής και σε συνάφεια με την θεωρητική κατεύθυνση της διατριβής. Εκπονείται μία ανεξάρτητη μελέτη.