Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Pin It

pe0068735 Υποψήφιοι για ένταξη στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών μπορεί να είναι:

- Πτυχιούχοι όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας που κατέχουν παράλληλα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή άλλο ισότιμο τίτλο που αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής με ισότιμα πτυχία και κατέχουν παράλληλα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή άλλο ισότιμο τίτλο που αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- Όλοι οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και των τμημάτων των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12 εδ. γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α’), της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και είναι παράλληλα κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή άλλου ισότιμοι τίτλου που αποκτήθηκε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- Πολίτες από την αλλοδαπή με τίτλους σπουδών που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις. Για αυτή την κατηγορία η ένταξη στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών γίνεται αφού ο υποψήφιος: α) αναγνωρίσει στο ΔΙΚΑΤΣΑ το βασικό πτυχίο σπουδών και τον μεταπτυχιακό τίτλο του πανεπιστημίου από το οποίο αποφοίτησε, και β) προσκομίσει βεβαίωση επάρκειας γνώσης της Ελληνικής γλώσσας που να προέρχεται από Ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη φοίτηση του υποψηφίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.