Δηλώσεις μαθημάτων

Pin It

FAA049000045Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Από την ώρα που θα δηλώσει ο υποψήφιος διδάκτορας ένα μάθημα, δεν μπορεί να το απορρίψει ή να το αλλάξει.