Ολοκλήρωση του προγράμματος

Pin It

p63Αφού ο φοιτητής περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις φοίτησης πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Προγράμματος τα παρακάτω παραστατικά για την έκδοση του Διδακτρορικού Διπλώματος:

1. Αίτηση (DOC: 38Kb).
2. Απογραφικό Δελτίο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD).
3. Τρία (3) αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ):
α) Ένα (1) αντίτυπο δερματόδετο και β) Δύο (2) αντίτυπα με θερμοκόλληση (χρώματος μπλε):
- Ένα θα αποσταλεί στο ΕΑΔΔ του Ε.Κ.Τ.
- Ένα θα κατατεθεί στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ του Δ.Π.Θ.
- Ένα για το αρχείο του Προγράμματος
4. Την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα φοιτητή ή το Δελτίο Αναγνώρισης Φοιτητή (φοιτητική ταυτότητα). 
5. Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή (στην περίπτωση που έχει εκδοθεί).
6. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη (για οφειλή βιβλίων).
7. Υπεύθυνη Δήλωση σχετική με τα πνευματικά δικαιώματα της ΔΔ.
8. Περίληψη της ΔΔ και λέξεις-κλειδιά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
9. Κατάθεση τριών (3) ηλεκτρονικών αντιγράφων της Διδακτορικής Διατριβής (pdf αρχείο) σε ψηφιακό δίσκο ( 3 CD).
10. Κατάθεση, σε ψηφιακό δίσκο (CD) και σε έντυπη μορφή, καταλόγου με τις επιστημονικές εργασίες (ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις) που προέρχονται από τα δεδομένα της Διδακτορικής Διατριβής και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησής της (μορφή βιβλιογραφικής αναφοράς).
11. Δήλωση σχετική με την έγκριση ηλεκτρονικής Δημοσίευσης της Διδακτορικής Διατριβής.

Παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να τα καταθέσει προσωπικά στη Γραμματεία του ΜΠ ή τα αποστείλει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού – Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Γραμματεία ΔΜΠΣ «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής»
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100, Κομοτηνή.