Προϋποθέσεις εισαγωγής

Pin It

1764967Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Διδακτορικό Πρόγραμμα για να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας πρέπει: α) να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) να έχουν εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη του κύριου επιβλέποντα της διατριβής.