Έκδοση μεταπτυχιακών τίτλων

Pin It

Όσοι φοιτητές έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις φοίτησής τους και επιθυμούν την έκδοση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΟΛΑ τα παραστατικά που απαιτούνται για την έκδοσή του και αναφέρονται στην σελίδα 33 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΠΜΣ «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» («Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών» (PDF: 448Kb), Τελευταία ενημέρωση 17/05/2016.)

Επισημαίνεται πως προϋπόθεση για την έκδοση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πέραν των παραστατικών που απαιτούνται είναι και η κατάθεση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και του εντύπου της αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι θα παραδίδονται από τη Γραμματεία μέχρι την Δευτέρα 10/7/2017.