Ιστορική αναδρομή

Pin It

M19-395618Α. Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 έως και το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 οργάνωσε και λειτούργησε (Υπουργική Απόφαση αριθ. Β1/228/26.3.1993 - ΦΕΚ 240/8.4.1993 τ. Β΄) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π. Μ. Σ.) που απένειμε :
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Προπονητικής
2. Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή

Β. Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 διεύρυνε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π. Μ. Σ.) του, τροποποιώντας το (Υπουργική Απόφαση αριθ. Β7/318/4.6.1998 - ΦΕΚ 633/24.6.1998 τ. Β΄ ) και απένειμε :
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φυσικής Αγωγής (με κατευθύνσεις: α) Προπονητικής β) Παιδαγωγικών και γ) Υγείας και Αναψυχής)
2. Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή

Γ. Τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου, Δημοκρίτειου και Θεσσαλίας οργάνωσαν και λειτούργησαν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 (Υπουργική Απόφαση αριθ. Β7/325/04.06.1998 (ΦΕΚ 628/23.06.1998 τ. Β΄) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» που απένειμε:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία με βεβαιώσεις για τις παρακάτω επιστημονικές περιοχές α) Άσκηση και Υγεία β) Σχολική Φυσική Αγωγή γ) Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων δ)Φυσική Δραστηριότητα για Ειδικούς Πληθυσμούς
2. Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία Οι φοιτητές εισάγονταν κάθε χρόνο σε διαφορετικό Τμήμα στο οποίο και παρέμεναν μέχρι την περάτωση του προγράμματος του Δ.Π.Μ.Σ.

Δ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργάνωσαν και λειτουργούν (Υπουργική Απόφαση αριθ. 43320/Β7/18.06.2002 - ΦΕΚ 825/02.07.2002 τ. Β΄) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής». Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής Αγωγής στην «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» με τις εξής έξι κατευθύνσεις:
α) Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης
β) Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση
γ) Πρόληψη-Παρέμβαση- Αποκατάσταση
δ) Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή
ε) Διοργάνωση δρώμενων κοινωνικής προσφοράς και θεαμάτων (ανενεργή)
στ) Ελληνικοί – Διεθνείς χοροί (ανενεργή)
2. Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή (μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009)