Διοικητικά όργανα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Pin It

FAN2016241 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Ποιότητα Ζωής διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των δύο συμβαλλόμενων Τμημάτων. Ο Διευθυντής του Προγράμματος εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής του Προγράμματος εκλέγεται από τα μέλη της Ε.Δ.Ε. κάθε δύο χρόνια. Κάθε επιμέρους γνωστική κατεύθυνση του Προγράμματος εποπτεύεται από ένα ή δύο υπευθύνους καθηγητές που έχουν την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της.