Τίτλοι που απονέμονται από το πρόγραμμα Άσκηση & Ποιότητα Ζωής

Pin It

50654821. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής Αγωγής στην «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» στις παραπάνω γνωστικές κατευθύνσεις.

2. Διδακτορικό δίπλωμα στη Φ.Α.