Πληροφορίες για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για σίτιση

Pin It

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για ΣΙΤΙΣΗ να τα καταθέσουν έως 28/06/2012 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος.


Με την ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Έντυπη αίτηση από αφορά τη σίτιση (χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος)
2.Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων
3.Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας οικονομικού έτους 2011 ή Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία α) του γονέα, β) του ιδίου του φοιτητή (Εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ όπου θα το δηλώνει)
4.Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, σχετικά με το χρόνο εγγραφής και το διανυόμενο έτος σπουδών και τον τρόπο εισαγωγής τους.