Αποτελέσματα των εξετάσεων

Pin It

Η βαθμολογία κατατίθεται από τον υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εξέταση.

Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της βαθμολογίας του μαθήματος, με αιτιολογημένη αίτησή του, ο φοιτητής που συμμετείχε σε εξέταση μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις για το βαθμό του με αίτησή του, από τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος. Στη συνέχεια εάν θεωρηθεί απαραίτητο το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ του Τμήματος, η οποία αποφασίζει σχετικά.

Δεν καταχωρούνται βαθμοί για ονόματα φοιτητών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο εξεταζόμενων.