Τήρηση του κανονισμού

Pin It

Αρμόδιο όργανο για συγκρότηση, την τήρηση, τη συμπλήρωση, καθώς και την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος κανονισμού είναι η ΓΣ του Τμήματος.

Εφόσον κριθεί ότι υπάρχει θέμα, η ΓΣ του Τμήματος ή το αρμόδιο όργανο που ορίζει ο νόμος, μπορεί να εισηγηθεί στα αρμόδια Πανεπιστημιακά όργανα κυρώσεις.