Επαγγελματική ωριμότητα & επικοινωνία

Pin It

Η επαγγελματική ωριμότητα & επικοινωνία διακρίνεται από τους παρακάτω στόχους:

Στόχος 6: Επαγγελματισμός: η ικανότητα επίτευξης υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού κατά την εργασία

Όταν οι φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα θα πρέπει να είναι ικανοί να:

Παράδειγμα Α: υλοποιούν αξιόπιστες δεσμεύσεις.
α) με αποτελεσματική ανάπτυξη της αναλυτικής ικανότητας και της ικανότητας προγραμματικού σχεδιασμού.
β) με τη δεξιότητα διαχείρισης του διαθέσιμου χρόνου.

Παράδειγμα Β: επιτυγχάνουν στην ποιοτική και ολοκληρωμένη εργασιακή απόδοση.
α) με την ενσωμάτωση πληροφοριών ανατροφοδότησης από το εξωτερικό περιβάλλον.
β) με την εφαρμογή αυτο-αξιολόγησης με στόχο την βελτίωση της απόδοσης.

Στόχος 7: Ηγετική ικανότητα: η υιοθέτηση ηγετικού ρόλου

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να:Παράδειγμα Α: διατηρούν τη στάση τους κάτω από δυσχερείς και άλλες συνθήκες.
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
α) να αναγνωρίζούν και να επικοινωνούν μεγάλο εύρος των κοινών στόχων.
β) να διατηρούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους κοινούς στόχους.

Παράδειγμα Β: αποδέχονται την εποικοδομητική κριτική.
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
α) αναγνωρίζουν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία μιας προσέγγισης
β) παρέχουν απαντήσεις σε ερωτήσεις και αντίθετες προσεγγίσεις.

Παράδειγμα Γ: αναπτύσσουν δραστηριότητες ομαδικότητας.
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
α) ενθαρρύνουν τις αποκεντρωτικές μεθόδους λύσης των προβλημάτων
β) ενθαρρύνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα από ομαδικές δραστηριότητες.

Στόχος 8: Η ικανότητα να λειτουργεί μέσα σε ομάδα

Όταν οι φοιτητές συμμετέχουν σε ομαδικές ενέργειες θα πρέπει να:

Παράδειγμα Α: επιδεικνύουν ατομική υπευθυνότητα σε σχέση με την ποιότητα της ομαδικής εργασίας.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) παρέχουν ισορροπημένη και εποικοδομητική κριτική στον καθορισμό των προβλημάτων και στην αξιολόγηση των λύσεων
β) αναλαμβάνουν τις ευθύνες για το αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας.

Παράδειγμα Β: προαγάγουν την εμπιστοσύνη και την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) δρουν συνεργατικά επιτιμώντας τα ατομικά επιτεύγματα
β) αναλύουν τις διαφωνίες και προτείνουν λύσεις.

Παράδειγμα Γ: αναγνωρίζουν τη θετική συνεισφορά των διαφορετικών και διαθεματικών απόψεων στην επίλυση προβλημάτων.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συμπεράσματα που σχετίζονται με διαφορετικές απόψεις στην επίλυση των προβλημάτων
β) υιοθετούν ηγετικούς ρόλους προτείνοντας αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας εναλλακτικούς ορισμούς και προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων.

Στόχος 9: Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας

Οι φοιτητές θα πρέπει να:

Παράδειγμα Α: αναπτύσσουν ιδέες προς παρουσίαση.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) καθορίζουν τον σκοπό της παρουσίασης
β) αναλύουν και ενσωματώνουν τα κίνητρα του ακροατηρίου.

Παράδειγμα Β: επιλέγουν τις αποτελεσματικότερες μεθόδους επικοινωνίας.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) κατέχουν εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας με τη χρήση πολυμέσων
β) αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων τύπων επικοινωνίας κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

Παράδειγμα Γ: εξασκηθούν στο γραπτό και προφορικό λόγο αλλά και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) παρακολουθούν ενεργά τις παρουσιάσεις
β) πραγματοποιούν παρουσιάσεις κατάλληλες προς το ακροατήριο και το αντικείμενο.