Ιστορική εξέλιξη Π.Π.Σ.

Pin It

Ιστορική εξέλιξη ΠΠΣΗ Γενική Συνέλευση, στην πορεία εξέλιξης του Τμήματος, αποφάσισε, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991, την 1η τροποποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 πραγματοποιήθηκε η 2ητροποποίηση ενώ η 3η κατά σειρά τροποποίηση υλοποιήθηκε το 1995-1996. Η 4η τροποποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του, η 5η τροποποίηση πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και η 6η τροποποίηση του ΠΠΣ πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, το οποίο και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

Το πρώτο ΠΠΣ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης είχε κατανεμημένα τα μαθήματα σε 8 εξάμηνα και κάθε εξάμηνο μπορούσε ο φοιτητής/τρια να επιλέξει και από ένα μάθημα επιλογής. Επίσης είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια κύρια και μια δευτερεύουσα ειδικότητα τα τελευταία 4 εξάμηνα των σπουδών.

Η 1η τροποποίηση του ΠΠΣ, που έγινε το 1990-1991, περιελάμβανε: i) διεύρυνση των κατ΄ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων ενώ αυξήθηκαν οι ώρες διδασκαλίας για αρκετά άλλα μαθήματα (πχ Ελληνικοί Χοροί, Μουσική, Ρυθμική Γυμναστική, Μαζικός Αθλητισμός, Ιστορία Φυσικής Αγωγής), ii) καθιέρωση φροντιστηριακών και εργαστηριακών ωρών στα πλαίσια θεωρητικών μαθημάτων (Βιοκινητική, Εργοφυσιολογία, Προπονητική, Τεχνικές έρευνας, Τεστ Μετρήσεις), iii) καθιέρωση υποχρεωτικής πρακτικής εξάσκησης στα σχολεία στο πλαίσιο του μαθήματος της Μεθοδικής διδακτικής. Παράλληλα, οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της κύριας ειδικότητας, της δευτερεύουσας ειδικότητας ή διπλωματικής εργασίας έγιναν περισσότερες και αυστηρότερες. Κατά τη 2η Τροποποίηση (1993-1994) και 3η Τροποποίηση (1995-1996), το ΠΠΣ διαρθρώνεται σε δύο κύκλους (πρώτο και δεύτερο κύκλο): Για τον πρώτο κύκλο η διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων για τη λήψη του πτυχίου έχει καθοριστεί σε οκτώ. Τα μαθήματα του κύκλου αυτού προσέφεραν τις βάσεις της επιστήμης ή είχαν εισαγωγικό χαρακτήρα. Προϋπόθεση για να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μαθήματα του δεύτερου κύκλου ο φοιτητής/τρια ήταν η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του πρώτου κύκλου. Τέλος καθιερώθηκαν και προαπαιτούμενα μαθήματα για την παρακολούθηση των ειδικοτήτων.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 (4η τροποποίηση) εφαρμόζεται ένα νέο ΠΠΣ, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλές καινοτομίες σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης αθλητικής επιστήμης. Η σύγχρονη τεχνολογία ενισχύει με νέα εφόδια τους φοιτητές και κάθε φοιτητής/τρια με ειδική διαδικασία είχε πρόσβαση άμεσα στη βιβλιοθήκη από το σπίτι του. Επίσης, η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, που ήταν μέρος της διαδικασίας στο ΠΠΣ, αποτέλεσε μία καινοτόμο προσπάθεια, η οποία προώθησε την εξοικείωση του φοιτητή με τις νέες τεχνολογίες, ανέδειξε τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης των γνωστικών αντικειμένων και ενίσχυσε τη σφαιρική διδασκαλία βασικών θεωρητικών θεμάτων για αποτελεσματικότερη μάθηση.

Κατά συνέπεια, το ΤΕΦΑΑ, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και δημιουργικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών κατέστησε διαχρονικά την εκπαίδευση πιο προσιτή στους φοιτητές δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναζητήσουν νέα στοιχεία στο διαδίκτυο, μετατρέποντάς τους από παθητικούς δέκτες σε ενεργητικά μέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τις προϋποθέσεις για μια διαρκή επικοινωνία και μια ευέλικτη επιμόρφωση στα θέματα της σύγχρονης αθλητικής επιστήμης. Ωστόσο, η μορφή αυτή του ΠΠΣ απαιτούσε την παρακολούθηση 70 μαθημάτων για την κτήση του πτυχίου και, με βάση την εξωτερική αξιολόγηση το 2010, δημιουργήθηκε η ανάγκη νέας τροποποίησης του ΠΠΣ.

Με την 5η τροποποίηση το 2011, το ισχύον ΠΠΣ περιλαμβάνει 60 μαθήματα για ένα πλήρη κύκλο σπουδών, τα οποία αποδίδουν 240 ECTS. Τα δύο πρώτα έτη αποτελούν το Βασικό Κύκλο Σπουδών και στα επόμενα 2 έτη οι φοιτητές παρακολουθούν τον Κύριο Κύκλο Σπουδών κατά τη διάρκεια του οποίου επιλέγουν την κατεύθυνση και στη συνέχεια την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν. Στο βασικό κύκλο σπουδών διδάσκονται πρακτικά, θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με εφαρμογές πολυμέσων προσαρμοσμένες στις εξελίξεις της σύγχρονης φυσικής αγωγής. Επίσης, από το 2ο έτος σπουδών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή/τριας, δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων, από ένα κατάλογο, που καλύπτει ευρύ φάσμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης. Με την 6η τροποποίηση το Τμήμα εφαρμόζει ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο εξασφαλίζει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων του όπως αυτή καθορίζεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δύο τελευταία έτη οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν κοινά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα επιλέγοντας όμως την μια από τις 3 κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν: i) Προπονητική, ii) Αθλητική Αναψυχή και Χορός , iii) Άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς. Στόχος είναι η επιλογή μιας ειδικότητας της επιλεγόμενης κατεύθυνσης παρακολουθώντας τα απαιτούμενα μαθήματα της ειδικότητας, τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ή διπλωματική εργασία) και τα μαθήματα της κατεύθυνσης.