Ατομική ανάπτυξη

Pin It

Η ατομική ανάπτυξη διακρίνεται από τους παρακάτω στόχους:

Στόχος 10: Kριτική κατανόηση των αρχών ηθικής όπως ορίζονται από την κοινωνική διάρθρωση

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

Παράδειγμα Α: αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα σημεία διαφοροποίησης μεταξύ των συστημάτων ηθικής.
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
α) κατανοούν τις βασικές διαφορές και τα σημεία εκκίνησης των συστημάτων ηθικής
β) συσχετίζουν τα συστήματα ηθικής με τα κοινωνικά φαινόμενα.

Παράδειγμα Β: κατανοούν τις αρχές και κανόνες της επαγγελματικής δράσης.
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
α) αναγνωρίζουν τα στοιχεία ηθικής στους κανόνες επαγγελματικής δράσης όπως και τις νομικές συνέπειες τους
β) αναπτύξουν προσωπικό στιλ αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Στόχος 11: Κατανόηση και εκτίμηση της ποικιλομορφίας και του πλουραλισμού

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

Παράδειγμα Α: αναγνωρίζουν το διαχωρισμό μεταξύ και διαφορετικών απόψεων σε θέματα όπως η θρησκεία, η σεξουαλική ταυτότητα, το φύλο η εθνικότητα και οι πολιτικές απόψεις.
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
α) αναγνωρίζουν και χαρακτηρίζουν τις βασικές θρησκείες του κόσμου
β) αναγνωρίζουν τα σημεία διαφοροποίησης που αφορούν την εθνικότητα, το φύλο και τη σεξουαλική ταυτότητα.

Παράδειγμα Β: αναγνωρίζουν και να δείχνουν ευαισθησία προς άλλες κουλτούρες όσον αφορά τη γεωγραφική θέση, την παράδοση, την τέχνη, τη μουσική, τη φιλοσοφία, τις πολιτικές απόψεις και την ιστορία.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) εντοπίζουν και να συμμετέχουν σε ποικίλες πολιτισμικές εμπειρίες
β) αντιλαμβάνονται τις κυρίαρχες διαφορές πολιτισμικής προέλευσης

Παράδειγμα Γ: συγκεντρώνουν πληροφορίες και να αναπτύξουν προσωπική άποψη για τη θρησκεία, τη σεξουαλική ταυτότητα, πολιτικά θέματα και ταξικά θέματα.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) διαμορφώσουν και να υποστηρίζουν τις απόψεις που βασίζονται σε στοιχεία και επιχειρήματα για την ποικιλομορφία και τον πλουραλισμό
β) αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις της ανοχής και της απόρριψης.

Στόχος 12: Αναγνώριση της αναγκαιότητας για απόκτηση της ικανότητας συμμετοχής δια βίου σε δραστηριότητες μάθησης και ανάπτυξης

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

Παράδειγμα Α: παραμένουν ενήμεροι των θεωρητικών και πρακτικών στοιχείων που απαιτούνται για επιτυχημένη επαγγελματική δραστηριότητα.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) παρακολουθούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
β) παρακολουθούν την εξειδικευμένη βιβλιογραφία με τις πρόσφατες εξελίξεις.

Παράδειγμα Β: συμμετέχουν σε διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης και ατομικής βελτίωσης.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) αναγνωρίζουν τις ατομικές αδυναμίες και τα χαρίσματα
β) ορίζουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την επαγγελματική ανάπτυξη.

Στόχος 13: Απόκτηση βασικής γνώσης και άποψης σχετικής με τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων προϊόντων από τη φάση σύλληψης μέχρι την εμπορευματοποίηση τους

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

Παράδειγμα Α: κατανοούν τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για νέες δραστηριότητες.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) αναγνωρίζουν και να καθορίζουν τα στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου μιας νέας δραστηριότητας
β) κατανοούν το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης.

Παράδειγμα Β: γνωρίζουν τις βασικές αρχές μάρκετινγκ και να καθορίζουν τη ζήτηση αγοράς σε σχέση με το νέο προϊόν.
Οι φοιτητές θα πρέπει να:
α) αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τις τεχνικές προώθησης ενός προϊόντος
β) διαχειρίζονται τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία για τη διάδοση του προϊόντος