Προσωπικό του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης

Pin It

PAA312000043Το προσωπικό του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης αποτελείται κυρίως από μέλη Δ.Ε.Π. που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου αλλά και από το λοιπό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος. Οι ποικίλες δραστηριότητες του Εργαστηρίου στηρίζονται ακόμη σε διδακτορικούς, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς υπότροφους, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και επιστημονικούς συνεργάτες (ΠΔ 407/80) κλπ) που αποτελούν και το έμψυχο υλικό των δράσεων που πραγματοποιούνται στον εργαστηριακό χώρο του κάθε τομέα χωριστά ενισχύοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας.