Οργανωτική δομή

Pin It

Το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης λειτουργεί στα πανεπιστημιακά θεσμικά πλαίσια, εποπτεύεται από τη Γενική Συνέλευση και διαθέτει το δικό του εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που εκλέγεται ως Διευθυντής για περίοδο τριών χρόνων, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει ο Ν.1268/82 (άρθρο 7 παρ. 4) και επιπλέον εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος το πρόγραμμα λειτουργίας, συντονίζει το ερευνητικό έργο που επιτελείται, υπογράφει κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο και μεριμνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό και την οικονομική διαχείριση των εσόδων.
Το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. είναι ενιαίο, αλλά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του, λόγω της πληθώρας των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει, λειτουργεί με τις παρακάτω κατευθύνσεις:


lab map