Πως θα επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι

Pin It
  1. Με την ύπαρξη μαθημάτων βασικών γνώσεων που στόχο έχουν τη δημιουργία μίας ευρείας βάσης γνώσεων και πρακτικών – εργαστηριακών εμπειριών. Στη βάση αυτή θα στηριχθεί οποιαδήποτε μετέπειτα προσπάθεια για εξειδίκευση κατά τη διάρκεια της φοίτησης αλλά και μετά την εισαγωγή του σε όποια άλλη εκπαιδευτική διαδικασία.
  2. Με την ύπαρξη των εξειδικευμένων μαθημάτων Κατεύθυνσης – Ειδίκευσης όπου παρέχονται γνώσεις, εμπειρίες και οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες σχετικές με το πεδίο εξειδίκευσης τους και τα συναφή αντικείμενα. Η σύνθεση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ικανότητας προσέγγισης και αντιμετώπισης των ειδικών περιπτώσεων που θα συναντήσουν στην μετέπειτα επαγγελματική τους δράση.
  3. Με την παροχή μαθημάτων που στόχο έχουν την κατανόηση της μορφής και δομής των πρακτικών αντικειμένων – που αποτελούν δημοφιλείς μορφές δομημένης άσκησης και φυσικής δραστηριότητας.
  4. Με παροχή εμπειριών πρακτικής εφαρμογής της γνώσης που αποκτήθηκαν μέσα από ηγετική δράση σε ένα εργασιακό περιβάλλον κάτω από καθοδήγηση.
  5. Με την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας στις οποίες ενσωματώνονται οι νέες τεχνολογίες, η ανάδραση, και η συνεργατική μάθηση.
  6. Με την παρουσίαση των νέων τάσεων που εμφανίζονται στο παγκόσμιο πεδίο της έρευνας και της πληροφορίας και την παροχή ερεθισμάτων για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και αξιοποίηση των πηγών γνώσεων και πρακτικών εμπειριών που γίνονται διαθέσιμες.
  7. Με την παροχή ευκαιριών για εξοικείωση με τις διαδικασίες και τους στόχους της επιστημονικής έρευνας όπως αυτή υποστηρίζεται από τη δημιουργικότητα, την τεχνολογική και κοινωνικο- πολιτισμική ανάπτυξη.
  8. Με τη δημιουργία – συγκρότηση κύκλων μαθημάτων, ελεύθερης επιλογής του φοιτητή, όπου παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες και να οργανώσει γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες που αφορούν επιπλέον αντικείμενα διευρύνοντας το πεδίο μιας μετέπειτα απασχόλησης.
  9. Με τη συνεχή αξιολόγηση του προγράμματος καθώς παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας και αποτελεσματικότητάς του, με την καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών και την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.