Στόχοι προγράμματος προπτυχιακών σπουδών

Pin It

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

  1. Η παροχή εμπειριών μάθησης, πράξης και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της άθλησης, της φυσικής αγωγής και δραστηριότητας αλλά και με στοιχεία επιμέρους εξειδίκευσης.
  2. Η παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω εξέλιξη και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του πτυχιούχου με στόχο την ομαλότερη προσαρμογή του στην γεμάτη προκλήσεις και συνέχεια μεταλλασσόμενη κοινωνία - αγορά εργασίας.
  3. Η δημιουργία γνώσης και ικανότητας για παροχή υπηρεσιών σε τοπικούς αλλά και εθνικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς οργανισμούς σε συναφή με τον αθλητισμό δραστηριότητες.
  4. Η παροχή γνώσεων και εμπειριών που θα εξοικειώσουν και θα καταστήσουν τον φοιτητή ικανό να αναζητά και να χειρίζεται τις διαθέσιμες πληροφορίες, δια μέσω νέων τεχνολογιών για τη συνεχιζόμενη - δια βίου εκπαίδευση του.