Βασικός κύκλος σπουδών

Pin It

Ο Βασικός Κύκλος Σπουδών (Σχήμα 1) περιλαμβάνει: α) θεωρητικά μαθήματα, β) εργαστηριακά μαθήματα, γ) ειδικά μαθήματα (Η/Υ), δ) πρακτικά μαθήματα και ε) μαθήματα επιλογής

core studies
Σχήμα 1. Οργανόγραμμα Βασικού Κύκλου Σπουδών στο Π.Π.Σ. του Τ.Ε.Φ.Α.Α.–Δ..Π.Θ.

Από τα παραπάνω μαθήματα, τα θεωρητικά γίνονται με τη μορφή διαλέξεων και δεν απαιτείται η υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών. Αντιθέτως στα εργαστηριακά, τα ειδικά, τα πρακτικά και τα μαθήματα επιλογής η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Στα μαθήματα όλων των εξαμήνων στα οποία οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές, οι φοιτητές δικαιούνται ανά εξάμηνο, 4 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται δύο ώρες/εβδομάδα και 8 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται 4 ώρες/εβδομάδα (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 472/17.05.2016).

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Α΄ έτος σπουδών: Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες μαθημάτων εκτός από τα προαπαιτούμενα μαθήματα τα οποία γίνονται στο Β΄ έτος και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία γίνονται στο Γ΄ και Δ΄ έτος. Για το λόγο αυτό όλοι οι φοιτητές στο τέλος του Β΄ εξαμήνου πρέπει να δηλώσουν δύο (2) προαπαιτούμενα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Γ΄ εξάμηνο. Η επιλογή αυτή γίνεται από ένα συγκεκριμένο κατάλογο Προαπαιτούμενων Μαθημάτων Επιλογής χειμερινού εξαμήνου και σε χρονικό διάστημα προκαθορισμένο από το Τμήμα.
Β΄ έτος σπουδών: Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες μαθημάτων, εκτός από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής τα οποία γίνονται στο Γ΄ και Δ΄ έτος. Στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου σπουδών και σε συγκεκριμένες προθεσμίες καθορισμένες από το Τμήμα, οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν δύο (2) προαπαιτούμενα μαθήματα επιλογής που θα παρακολουθήσουν στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή των μαθημάτων αυτών γίνεται από ένα συγκεκριμένο κατάλογο Προαπαιτούμενων Μαθημάτων Επιλογής εαρινού εξαμήνου και σε χρονικό διάστημα προκαθορισμένο από το Τμήμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιλογή και παρακολούθηση μιας Ειδικότητας στο 3ο και 4ο έτος σπουδών, κάθε φοιτητής – τρια θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα της συγκεκριμένης Ειδικότητας και να έχει αξιολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον επτά (7).
Ως προαπαιτούμενο μάθημα της κάθε Ειδικότητας που αντιστοιχεί σε κάποιο από τα βασικά πρακτικά μαθήματα του κορμού, ορίζεται το αντίστοιχο πρακτικό μάθημα Διδακτικής που προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο του 1ου (Β’) ή του 2ου (Δ’) έτους σπουδών.
Για τις υπόλοιπες Ειδικότητες, που δεν έχουν αντίστοιχο μάθημα στον κορμό (1ο και 2ο έτος) ή δεν έχουν αντίστοιχο μάθημα Διδακτικής, ορίζονται συγκεκριμένα μαθήματα ως προαπαιτούμενα μαθήματα επιλογής στο χειμερινό (Γ’) ή στο εαρινό (Δ’) εξάμηνο του 2ου έτους σπουδών.

Σημείωση: Για να δημιουργηθεί τμήμα

  • σε μάθημα επιλογής που έχει πρακτικό χαρακτήρα και σχετίζεται με ατομικά αθλήματα θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από 4 φοιτητές–τριες, ενώ
  • για τα μαθήματα επιλογής που σχετίζονται με ομαδικά αθλήματα ή είναι θεωρητικού χαρακτήρα θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από 6 φοιτητές-τριες.