Κύκλος εξειδίκευσης σπουδών

Pin It

Ο Κύκλος Εξειδίκευσης Σπουδών περιλαμβάνει:

 • Θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, αντικείμενα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Η υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών θεωρείται απαραίτητη στα πρακτικά μαθήματα.
 • Θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις, το περιεχόμενο των οποίων βοηθά στην απόκτηση γνώσεων για την απασχόληση των φοιτητών σε διάφορους χώρους φυσικής δραστηριότητας και άθλησης. Από τα παραπάνω μόνο τα πρακτικά μαθήματα απαιτούν την υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών.
 • Μαθήματα Κορμού Κατεύθυνσης τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξει κάθε φοιτητής –τρια και απαιτούν την υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών.
 • Μαθήματα Ειδικότητας τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλέξει κάθε φοιτητής –τρια. Η παρουσία των φοιτητών είναι υποχρεωτική.
 • Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, τα οποία επιλέγουν οι φοιτητές από τον κατάλογο Μαθημάτων Επιλογής (υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών) ή επιλέγουν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή της Κατεύθυνσης και της Ειδικότητας που θέλει να παρακολουθήσει κάθε φοιτητής θα δηλώνεται σε προκαθορισμένη από το Τμήμα χρονική προθεσμία. Για να δημιουργηθεί τμήμα Ειδικότητας πρέπει να έχει επιλεγεί τουλάχιστον

 • από τέσσερις (4) φοιτητές–τριες για τις Ειδικότητες των ατομικών αθλημάτων, και
 • από έξι (6) φοιτητές-τριες για τις Ειδικότητες των ομαδικών αθλημάτων και τις θεωρητικές Ειδικότητες.

Συνοπτικά οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και οι ανάγκες δήλωσης μαθημάτων είναι οι παρακάτω:

Εξάμηνο Σπουδών Τι πρέπει να επιλεγεί;
Β΄ 2 προαπαιτούμενα μαθήματα επιλογής για το Γ΄ εξάμηνο (1ο και 2ο προαπαιτούμενο μάθημα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά είναι προαπαιτούμενα αντίστοιχων Ειδικοτήτων)
Γ΄ 1 προαπαιτούμενο μάθημα επιλογής για το Δ΄ εξάμηνο (3ο προαπαιτούμενο μάθημα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά είναι προαπαιτούμενα αντίστοιχων Ειδικοτήτων)
Δ΄ Ειδικότητα (αφού έχει κατοχυρωθεί το αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα) και
1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Ε΄ εξάμηνο (4ο μάθημα ελεύθερης επιλογής)
Ε΄ 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το ΣΤ’ εξάμηνο (5ο μάθημα ελεύθερης επιλογής) ή
το μάθημα «N165 - Εργαστήριο Επιστημονικής Προσέγγισης Διπλωματικής Εργασίας» (που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας)
ΣΤ΄ 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Ζ΄ εξάμηνο (6ο μάθημα ελεύθερης επιλογής) ή
δήλωση εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας
(κατάθεση θέματος Διπλωματικής εργασίας)
και δήλωση του μαθήματος «Ν175 – Εργαστήριο Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Η/Υ» (που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας)
Ζ΄ 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Η΄ εξάμηνο (7ο μάθημα ελεύθερης επιλογής) ή
Εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για την δήλωση Ειδικότητας
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση και παρακολούθηση μιας Ειδικότητας είναι η δήλωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στο αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα, που έχει προκαθοριστεί από τη συγκεκριμένη Ειδικότητα, με βαθμό τουλάχιστον επτά (7). Η κάθε Ειδικότητα εντάσσεται σε συγκεκριμένη Κατεύθυνση. Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων της Ειδικότητας είναι υποχρεωτική και η παρακολούθηση των μαθημάτων της αντίστοιχης Κατεύθυνσης.

Για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας
Για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας αποτελεί προϋπόθεση η δήλωση και επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων «Ν165 - Εργαστήριο Επιστημονικής Προσέγγισης Διπλωματικής Εργασίας» και «Ν175 – Εργαστήριο Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Η/Υ», στα αντίστοιχα εξάμηνα σπουδών.

Για τη δημιουργία τμήματος σε κάποιο μάθημα επιλογής
Για να δημιουργηθεί τμήμα

 • σε μάθημα επιλογής (προαπαιτούμενο ή ελεύθερης επιλογής) που έχει πρακτικό χαρακτήρα και σχετίζεται με ατομικό άθλημα, θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από τέσσερις (4) φοιτητές – τριες, ενώ
 • σε μάθημα επιλογής (προαπαιτούμενο ή ελεύθερης επιλογής) που έχει πρακτικό χαρακτήρα και σχετίζεται με ομαδικό άθλημα ή είναι θεωρητικού χαρακτήρα, θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από έξι (6) φοιτητές – τριες.

Για τη δημιουργία τμήματος Ειδικότητας
Για να δημιουργηθεί τμήμα Ειδικότητας πρέπει να έχει επιλεγεί τουλάχιστον

 • από τέσσερις (4) φοιτητές – τριες για τις Ειδικότητες των ατομικών αθλημάτων, και
 • από έξι (6) φοιτητές – τριες για τις Ειδικότητες των ομαδικών αθλημάτων και τις θεωρητικές Ειδικότητες.

Πότε, Πως και Που κατατίθενται οι δηλώσεις μαθημάτων;

 • Όλες οι δηλώσεις των μαθημάτων (Επιλογής – Κατεύθυνσης – Ειδικότητας – Διπλωματικής), θα γίνονται ηλεκτρονικά, πριν την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου, στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/. Οι ακριβείς ημερομηνίες των δηλώσεων θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 • Οι παραπάνω προθεσμίες είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ και μετά το τέλος τους καμία δήλωση δε θα γίνεται δεκτή!