Οργάνωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών

Pin It

Το Πρόγραμμα Σπουδών (Σχήμα 1) περιλαμβάνει δύο κύκλους:

core studies1 Αριθμός μαθημάτων: 60
Αριθμός διδακτικών ωρών: 130
Αριθμός διδακτικών ακαδημαικών μονάδων (ECTS): 240
Σχήμα 1. Δομή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.


Ο Βασικός Κύκλος Σπουδών αφορά στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) και περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με τα αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης. Σκοπός του Βασικού Κύκλου Σπουδών είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις εμπειρίες από την πρακτική εφαρμογή που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η εξειδίκευση που ακολουθεί στον Κύριο Κύκλο Σπουδών.
Ο Κύκλος Εξειδίκευσης αφορά στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα σπουδών (Ε΄, Στ΄, Ζ΄, και Η΄). Όλοι οι φοιτητές επιλέγουν μια κατεύθυνση από αυτές που προσφέρει το Πρόγραμμα και παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα. Στα πλαίσια της κατεύθυνσης αυτής οι φοιτητές δηλώνουν επιπλέον μία Ειδικότητα και παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματά της. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρίες πρακτικής άσκησης και δεξιότητες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς στην Κατεύθυνση και την Ειδικότητα της επιλογής τους. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικά την αναλυτική και ερευνητική τους ικανότητα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της Ειδικότητάς τους.
Οι Κατευθύνσεις που παρέχει το Πρόγραμμα Σπουδών είναι τρείς:

  1. Προπονητική
  2. Αθλητική Αναψυχή και Χορός
  3. Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς