Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας

Pin It

Επιτροπή διασύνδεσης σπουδών

Οι ενέργειες της Επιτροπής Διασύνδεσης Σπουδών είναι οι εξής:

  • Ανταλλαγές φοιτητών/διδασκόντων
  • Πληροφόρηση για υποτροφίες και κληροδοτήματα
  • Πληροφόρηση για μεταπτυχιακά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια

Επιτροπή πρακτικής άσκησης

Οι ενέργειες της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης είναι οι εξής:

  • Επιλογή φορέων πρακτικής άσκησης
  • Συντονισμός πρακτικής άσκησης
  • Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης

Επιτροπή επιχειρηματικότητας

Οι ενέργειες της Επιτροπής Επιχειρηματικότητας είναι οι εξής:

  • Προώθηση επιχειρηματικότητας και σύνδεση με αγορά εργασίας
  • Σύνδεση του Τμήματος με Κοινωνικούς/Πολιτιστικούς/Παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
  • Επαφή με αποφοίτους του Τμήματος