Γενικές πληροφορίες

Pin It

42-25822038Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε το 1983 (Π.Δ. 465/83).

Από την αρχή λειτουργίας του μέχρι σήμερα προβαίνει σταδιακά σε αναμορφώσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ). λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στο χώρο της αθλητικής επιστήμης καθώς και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του.

Οι αναμορφώσεις στο πρόγραμμα σπουδών γίνονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Π.Π.Σ., αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα με την πρακτική εφαρμογή σε χώρους δράσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων.