Γραφείο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

Pin It

Ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος

 Οι ενέργειες της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος είναι οι εξής:

  • Συγκέντρωση των δεικτών αξιολόγησης από τις Επιτροπές των υπόλοιπων Γραφείων
  • Συγκέντρωση πληροφοριών και δεικτών για την αξιολόγηση που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων Επιτροπών
  • Σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και διεκπεραίωση ενεργειών που απαιτούνται για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος.

Επιτροπή ερευνητικού έργου

Οι ενέργειες της Επιτροπής Ερευνητικού Έργου είναι οι εξής:

  • Ενημέρωση των μελών του Τμήματος για τις υπό προκήρυξη ερευνητικές δράσεις
  • Τήρηση αρχείου ερευνητικού έργου (ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος, είτε πρόκειται για μεμονωμένες έρευνες στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών είτε για χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και άλλα έργα)
  • Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με την ερευνητική πολιτική του Τμήματος.