Διεξαγωγή των εξετάσεων

Pin It

Στην αρχή της εξέτασης και αμέσως μετά την επίδοση των θεμάτων οι εξεταζόμενοι μπορούν, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή εφόσον αυτός το αποδέχεται.

Οι φοιτητές που έχουν το σχετικό δικαιολογητικό υποχρεωτικής προφορικής εξέτασης από την Γραμματεία, το παρουσιάζουν στον υπεύθυνο εξεταστή για να τους εξετάσει προφορικά, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου της γραπτής εξέτασης του μαθήματος σε άλλο χώρο, μέσα στο κτίριο όπου γίνεται η εξέταση.

Οι φοιτητές μπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα μέσα σε ελάχιστο χρόνο 30 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντά τους διακριτικά.

Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζομένου από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η επάνοδός του για τη συνέχισή της. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί κατά την κρίση των επιτηρητών, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην κόλλα διαγωνισμού.

Απαγορεύονται:

  • Η παραβίαση της γνησιότητας της εξέτασης με συνεργασίες μεταξύ των εξεταζόμενων,
  • Η χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων, ή αντιγραφής.

Σε μία τέτοια περίπτωση ο επιτηρητής οφείλει να μονογράψει το γραπτό των εξεταζόμενων, να σημειώσει στην πρώτη σελίδα τις σχετικές παρατηρήσεις του και να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο του μαθήματος. Ο φοιτητής οφείλει να αποχωρήσει από την αίθουσα παραδίδοντας το γραπτό του, το οποίο μηδενίζεται.

Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την εξέταση προθεσμίας ο επιτηρητής ενημερώνει σχετικά τους εξεταζόμενους.

Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία, ο επιτηρητής οφείλει να διακόψει την εξέταση και να παραλάβει τα γραπτά.

Κατά την παράδοση του γραπτού κάθε εξεταζόμενος υπογράφει το φύλλο παρουσίας των φοιτητών του μαθήματος.

Ο επιτηρητής, παρουσία του εξεταζόμενου, διαγράφει όλα τα κενά του γραπτού διαστήματα και το μονογράφει.

Δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να παίρνουν τα θέματα των εξετάσεων μαζί τους.

Στην αίθουσα της εξέτασης επιτρέπεται η παρουσία μόνο των επιτηρητών και των εξεταζόμενων φοιτητών.

Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνον οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα και εξετάζονται σε αυτό.

Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που επιτρέπεται να βρίσκονται στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι δύο (2).