Έναρξη της εξέτασης

Pin It

Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη αίθουσα το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη για την εξέταση ώρα.

Ο εξεταζόμενος αναγράφει τα στοιχεία του στο γραπτό του και επιδεικνύει τη φοιτητική του ταυτότητα στον επιτηρητή, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση ενώ συγχρόνως ο επιτηρητής υπογράφει την κόλα εξέτασης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταυτότητα για ταυτοποίηση αυτομάτως ο εξεταζόμενος θεωρείται εκτός εξέτασης.

Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα, ή την εκφώνηση των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βοηθήματα, εκτός από εκείνα που προβλέπει ρητά το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, ή επιτρέπει ο υπεύθυνος καθηγητής.

Κινητά τηλέφωνα, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Πρέπει να είναι απενεργοποιημένα (όχι απλά σε ρύθμιση αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης) και να μη βρίσκονται πάνω στο έδρανο.

Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης η μέγιστη διάρκεια της εξέτασης είναι δύο (2) ώρες και αρχίζει αφού έχουν παραδοθεί τα θέματα. Για την ώρα της έναρξης και της λήξης της εξέτασης οι φοιτητές ενημερώνονται από τους επιτηρητές στην αρχή της διαδικασίας.