Αποστολή και τίτλοι σπουδών

Pin It

IAI010000851Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Π.Δ. 465/29/30.11.83), αποστολή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

α) Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
β) Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
γ) Να συμβάλλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
δ) Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. χορηγεί από το 2014 Παράρτημα Διπλώματος ως συμπλήρωμα του τίτλου σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στη Φυσική Αγωγή και στην Αθλητική Επιστήμη και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλευρη επαγγελματική σταδιοδρομία, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5 του Παραρτήματος Διπλώματος.

Οι πτυχιούχοι του Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για: ­

  • τη διδασκαλία της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Αγωγής Υγείας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τριτοβάθμια), στα αθλητικά σωματεία και στους χώρους εργασίας και κοινωνικής δραστηριότητας εν γένει. ­
  • τη διδασκαλία μαθημάτων συναφών με την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού, της Άσκησης και της Φυσικής Δραστηριότητας στη Γενική, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και την ανάληψη δράσεων αγωγής υγείας, ολυμπιακής και αθλητικής παιδείας. ­
  • τη διεύθυνση και τη στελέχωση των Αθλητικών Ομοσπονδιών, των Γυμναστηρίων, των Κέντρων Φυσικής Δραστηριότητας, Άσκησης και Αναψυχής, αθλητικών εταιρειών παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων εν γένει. ­
  • την άσκηση καθηκόντων τεχνικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών σε αθλητικές Ομοσπονδίες, σε αθλητικούς φορείς, Κ.Δ.Α.Υ., σε φορείς υγείας, σε φορείς αναψυχής, σε φορείς αθλητικού τουρισμού, σε φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς φορείς συναφείς με τη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Άσκηση γενικότερα. ­
  • το σχεδιασμό και την υλοποίηση, μετά από σχετική ιατρική γνωμάτευση, προγραμμάτων άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και αναψυχής για την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας στο γενικό αλλά και σε ειδικούς πληθυσμούς, σε Νοσοκομεία, σε Κέντρα Υγείας, σε Κέντρα Αποκατάστασης, σε Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. και άλλους Οργανισμούς Υγείας, σε Σχολεία και Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και σε Εργομετρικά Κέντρα. ­
  • το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και αναψυχής σε Ο.Τ.Α., Δημοτικές Επιχειρήσεις, Κ.Α.Π.Η., κέντρα άσκησης, γυμναστήρια και συναφείς φορείς, καθώς και σε φορείς αναψυχής, υπαίθριες δραστηριότητες και κατασκηνώσεις. ­
  • το σχεδιασμό και την υλοποίηση προπονητικών προγραμμάτων σε αθλητές όλων των αθλημάτων και κατηγοριών, καθώς και την καθοδήγηση των αθλητών και των ομάδων στους αγώνες (coaching). ­
  • τη διδασκαλία παραδοσιακού και σύγχρονου χορού. ­
  • την επίδειξη επαγγελματικής ωριμότητας και υιοθέτησης ηγετικού ρόλου στο πεδίο ενασχόλησής τους ­
  • τη διαχείριση της βασικής γνώσης σχετικά με τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία και παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε πεδία σχετικά με τη Φυσική Αγωγή και την Άθληση.