Επιτροπές συσταθείσες με απόφαση ΓΣ Τμήματος

Pin It

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος

Στο Τμήμα έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 2007 η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) η οποία είναι υπεύθυνη για: (α) την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας που προβλέπονται στο εγχειρίδιο ποιότητας του Δ.Π.Θ. (β) τη διαρκή παρακολούθηση των δεικτών εσωτερικής αξιολόγησης και την καταχώρησή τους στο ΟΠΕΣΠ της ΑΔΙΠ, (γ) την εποπτεία της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, (δ) τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης του Τμήματος, (ε) την παρακολούθηση των δεικτών κατάταξης του Τμήματος στους διεθνούς πίνακες θεματικής κατάταξης Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και (στ) τη διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. Επίσης, η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη για την ενημέρωση των μελών του Τμήματος σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τον σχεδιασμό και την πρόταση μέτρων για τη βελτίωση των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και για την κατάθεση εισηγήσεων επί θεμάτων διασφάλισης ποιότητας προς τη Γ.Σ. του Τμήματος Για την επίτευξη του ρόλου της, η ΟΜ.Ε.Α. συνεργάζεται με τα μέλη της Διοίκησης του Τμήματος, με μέλη ΔΕΠ, λοιπούς διδάσκοντες (Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π.), προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τη Γραμματεία του Τμήματος και τα λοιπά μέλη του διοικητικού προσωπικού καθώς και με τα μέλη της Βιβλιοθήκης του Τμήματος.

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Στο Τμήμα έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 2008 η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών με αρμοδιότητες: (α) τη διαμόρφωση και αναθεώρηση του ΠΠΣ με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, (β) την παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση εξελίξεων στα αντίστοιχα προγράμματα συναφών Τμημάτων στα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, (γ) την ενημέρωση για τις εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης σε ΕΕ και διεθνώς, δ) τη σύνταξη του προγράμματος μαθημάτων, εξετάσεων και επιτηρήσεων, και (ε) τη σύνταξη των οδηγών σπουδών του Τμήματος. Η εν λόγω Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για τη διαμόρφωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος σπουδών και των μαθημάτων του, αλλά και για τον υπολογισμό του φόρτου εργασίας των φοιτητών για κάθε μάθημα σε συνεργασία με τους διδάσκοντες των μαθημάτων.

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων

Στο Τμήμα έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 1994 η Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων με αρμοδιότητες την υποδοχή και επεξεργασία αιτήσεων και προτάσεων φοιτητών για την αντιμετώπιση ζητημάτων εκπαιδευτικής κατεύθυνσης και την εισήγησή τους στη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθ. συνεδρίασης 512/05.03.2019) ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων αποτελούμενη από μέλη του Τμήματος (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) προκειμένου να εξετάζει και να εισηγείται ή και να αποφασίζει σύμφωνα με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος περί παραχώρησης αρμοδιοτήτων, σχετικά με αιτήματα φοιτητών και μελών του Τμήματος, που αφορούν θέματα φοίτησης. Επιτροπή Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής Φοιτητών
Οι ενέργειες της Επιτροπής ενημέρωσης και συμβουλευτικής είναι οι εξής: (α) υποδοχή νεοεισερχομένων φοιτητών, (β) υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους φοιτητές. Για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ορίζεται από την Γ.Σ. του Τμήματος ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως Σύμβουλος Καθηγητής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη του οποίου γίνεται η κατανομή των φοιτητών σε όλους τους διδάσκοντες του Τμήματος. Με τον τρόπο αυτό κάθε διδάσκων γνωρίζει την ομάδα των φοιτητών προς τους οποίους οφείλει να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για ακαδημαϊκά θέματα και κάθε φοιτητής γνωρίζει τον διδάσκοντα στον οποίο θα πρέπει να απευθύνεται σχετικά.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, οι οποίοι ορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος με αρμοδιότητες: (α) την αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης σε φορείς της χώρας που να είναι συναφείς με το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών, (β) την επιλογή με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που όρισε η Γ.Σ. του Τμήματος των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος, (γ) τον συντονισμό και την επίβλεψη της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης όλων των φοιτητών σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Δ.Π.Θ. και (δ) την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης έχει την ευθύνη όλων των ενεργειών που αφορούν στην ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος και οι οποίες δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ.

Επιτροπή Διεθνούς Κινητικότητας Φοιτητών (Erasmus)

Η Επιτροπή ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος με αρμοδιότητες: (α) τη συνεχή διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος και την αύξηση του αριθμού των διμερών συνεργασιών, (β) συντονίζει και στηρίζει την οργάνωση των διαδικασιών για την επιλογή και μετακίνηση των εξερχομένων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, (γ) υποδέχεται και ενημερώνει τους εισερχόμενους φοιτητές για το πρόγραμμα σπουδών, και (δ) παρακολουθεί την πρόοδο των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών (ECTS, βαθμολογίες, αντιστοιχίες μαθημάτων).