Γραφείο Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

Pin It

Επιτροπή ανάπτυξης Τμήματος

Οι ενέργειες της Επιτροπής Ανάπτυξης Τμήματος είναι οι εξής:

  • Μελέτη πληροφοριών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Τμήματος (πορίσματα των εκθέσεων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, εθνικές και διεθνείς τάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση και πορίσματα ερευνών σε αποφοίτους και εργοδότες σχετικά με την ανταπόκριση των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας).
  • Εισήγηση για την αναβάθμιση του έργου του Τμήματος.
  • Προσδιορισμός δυνητικών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης (προσδιορισμός ενοτήτων μαθημάτων που παρέχουν εξειδικευμένη γνώση ανά συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές που μπορούν να συστήσουν ενότητες επιμόρφωσης αποφοίτων στο πλαίσιο ενεργειών δια βίου εκπαίδευσης).
  • Σύνταξη προγραμματισμών και κανονισμών (του Τετραετούς προγραμματισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Τμήματος, καθώς και άλλων κανονισμών που αφορούν στην ανάπτυξη του Τμήματος), πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος

 Οι ενέργειες της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος είναι οι εξής:

  • Συγκέντρωση των δεικτών αξιολόγησης από τις Επιτροπές των υπόλοιπων Γραφείων
  • Συγκέντρωση πληροφοριών και δεικτών για την αξιολόγηση που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων Επιτροπών
  • Σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και διεκπεραίωση ενεργειών που απαιτούνται για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος.

Επιτροπή ερευνητικού έργου

Οι ενέργειες της Επιτροπής Ερευνητικού Έργου είναι οι εξής:

  • Ενημέρωση των μελών του Τμήματος για τις υπό προκήρυξη ερευνητικές δράσεις
  • Τήρηση αρχείου ερευνητικού έργου (ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος, είτε πρόκειται για μεμονωμένες έρευνες στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών είτε για χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και άλλα έργα)
  • Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με την ερευνητική πολιτική του Τμήματος.