Γραμματειακή υποστήριξη

Pin It

TRE05083

H Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των φοιτητών. Δέχεται τους φοιτητές κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 10.30-12.30.
Με την εγγραφή χορηγείται σε κάθε φοιτητή από τη Γραμματεία του Τμήματος ένας αριθμός μητρώου (Α.Ε.Μ.) που παραμένει ίδιος μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του, τον οποίο οφείλει να γνωρίζει και να συμπληρώνει σε οποιοδήποτε έγγραφο-αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απευθύνει στο Τμήμα.
Επίσης, κατά την εγγραφή, η Γραμματεία χορηγεί στους φοιτητές κωδικούς, (username-password), με τους οποίους έχουν πρόσβαση:

1. στο σύστημα μηχανοργάνωσης της Γραμματείας του Τμήματος (https://unistudent.duth.gr/main.asp) για δηλώσεις μαθημάτων, υποβολή αιτήσεων, βαθμολογίες εξετάσεων, αναλυτικές βαθμολογίες κλπ.
2. στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (http://eudoxus.gr) για τη δήλωση συγγραμμάτων
3. στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (http://paso.minedu.gov.gr/) για την χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (Πάσο)
4. στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (htpps://webmail.duth.gr) για τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
5. στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (htpps://eclass.duth.gr) για την χρήση του συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Η έκδοση βεβαιώσεων –πιστοποιητικών, γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Η χορήγηση των παραπάνω πιστοποιητικών-βεβαιώσεων διέπεται από τις διατάξεις του 2472/97 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Ακαδημαϊκή ταυτότητα: Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στην οποία ενσωματώνεται και το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο).

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Ωστόσο, ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών Α.Ε.Ι.:

  1. πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.
  2. μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
  3. δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.
  4. τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.
  5. κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Οι αιτήσεις για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας γίνονται στην ιστοσελίδα http://paso.minedu.gov.gr/, κάνοντας πρώτα την πιστοποίηση των Προσωπικών στοιχείων (Κωδικός Χρήστη και Συνθηματικό) που δίνονται από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου, για να γίνει η αναγνώριση του φοιτητή από το Σύστημα. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και να ζητήσετε επανέκδοση του δελτίου συμπληρώνοντας την κατάλληλη αίτηση. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή.

Η αίτηση για την απόκτηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr

Για την υποβολή της αίτησης από τους προπτυχιακούς φοιτητές απαιτούνται οι κωδικοί που δόθηκαν από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την πραγματοποίηση της εγγραφής