Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής (2)

Pin It

Το Εκλεκτορικό Σώμα  για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή, του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Αναψυχή», στην συνεδρίασή του στις 18-5-2012, όρισε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, ως εξής:

1. Κουστέλιο Αθανάσιο, Καθηγητή του Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση-Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής» (ΦΕΚ 111/17-11-10 τ. Γ΄)

2. Κριεμάδη Αθανάσιο, Καθηγητή του Τμήματος  Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών» (ΦΕΚ 48/1-2-11. τ.Γ΄)

3. Μουντάκη Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 1276/31-12-10 τ.Γ΄)