Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής (1)

Pin It

Το Εκλεκτορικό Σώμα  για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής, με γνωστικό αντικείμενο «Απόκτηση Δεξιοτήτων στη Φυσική Δραστηριότητα και στον Αθλητισμό»,  στην συνεδρίασή του στις 18-5-2012,  όρισε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, ως εξής:

1. Γρούϊο Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Κινητική Συμπεριφορά» (ΦΕΚ 221/3-4-07 τ. Γ΄)

2. Κέλλη Σπυρίδωνα, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική» (ΦΕΚ 67/30-3-01 τ.ΝΠΔΔ΄)

3. Μουντάκη Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 1276/31-12-10 τ.Γ΄)