Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη φοιτητών στη συνέλευση ΣΕΦΑΑ (ΑΔΑ: ΨΒΑΕ46ΨΖΥ1-0ΚΙ)

Pin It

Η Κοσμήτορας της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 24, 28, 29, 32, 40, 42, 43, 76, 412 και 413 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 141/21-7-2022, τ.Α’) όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4975/2022 (Α΄187)
  2. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄184)
  3. Την υπ ́αριθμ. 5204/11-11-2021 (ΦΕΚ 5244/τ.Β ́/12-11-2021) Υπουργική απόφαση για τη λειτουργία της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ».
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτων στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄137/29.08.2019)
  5. Την υπ’ αριθμ 123024/Ζ1/7-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 5220-7-10- 2022, τ. Β’).
  6. Το αριθ. 141011/Ζ1/14-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προκηρύσσει:

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ετήσια θητεία, από 01.01.2024 έως και 31.12.2024.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος). Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023, και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β'/07.10.2022).

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας A.E. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. A.E.).

Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών (πρώτο, δεύτερο, τρίτο).

Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών.

Στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού συμμετέχουν έξι (6) εκπρόσωποι των φοιτητών με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών σύμφωνα με την παρ. 1 περ. στ΄ του άρθρου 29 του ν. 4957/2022.

Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Εάν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.


Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου της Σχολής, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του.

Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους.


Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιότητας

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία της Μονοτμηματικής Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό σε αυτόν της Γραμματείας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα: Υποβολή Υποψηφιότητας για Εκπροσώπηση στη Συνέλευση, από Δευτέρα 9/10/2023 έως και Τρίτη 24/10/2023 ώρα 23:59 (ώρα Ελλάδος). Οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται από την Μονοτμηματική Σχολή στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως και την 3η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 23:59 (ώρα Ελλάδος).


Εκλεκτορικό Σώμα

Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, β) το σύνολο των φοιτητών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. και γ) το σύνολο των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τα τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από τη Μονοτμηματική Σχολή ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα/Σχολές του Δ.Π.Θ. ή Τμήματα/Σχολές άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον η Μονοτμηματική Σχολή αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Μητρώου φοιτητή, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Μονοτμηματική Σχολή και τον κύκλο προγράμματος σπουδών που φοιτά ο εκλογέας (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο). Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και δύνανται να αναρτώνται ανωνυμοποιημένοι στην ιστοσελίδα της Μονοτμηματικής Σχολής προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε., προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.


Εφορευτική Επιτροπή

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).

Ως Ο.Δ.Ε. ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια της Κοσμήτορος, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών της Μονοτμηματικής Σχολής που απαρτίζουν το εκλεκτορικό σώμα, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών. Αν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης επαναλαμβάνεται εκ νέου και από την κληρωτίδα εξαιρούνται οι φοιτητές που αρνήθηκαν ή δήλωσαν κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

Το Ο.Δ.Ε., αφού του παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους, οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ, και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του ν. 4957/2022 και στην υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β΄/07.10.2022).

Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον του Ο.Δ.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ΄αριθ. 123024/Ζ1/06.10.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5220/Β΄/07.10.2022) το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) με απόφασή του ορίζει ένα από τα μέλη του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας, ο οποίος προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής σχετικού αιτήματος. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το Ο.Δ.Ε. δύναται να υποστηρίζεται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. για θέματα φοιτητών και ψηφιακής διακυβέρνησης σχετικά με την υποβολή των στοιχείων στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις εκλογών, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. δημιουργεί μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά, πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.

Τέλος, το Ο.Δ.Ε. εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στην Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.


Εκλογική Διαδικασία

Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλογέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών.

Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου και έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και από τους τρεις κύκλους σπουδών.

Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Mέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί στο εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας.

Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.. Ο ψηφοφόρος μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όσον αφορά την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τη σύνταξη πρακτικού εκλογής και τα αποτελέσματα, το Ο.Δ.Ε. εφαρμόζει πέραν των άλλων διατάξεων, όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ 123024/Ζ1/7-10-2022 (ΦΕΚ 5220-7-10- 2022, τ. Β’) Κ.Υ.Α.

Το πρακτικό εκλογής υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. προς την Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.


Δημοσιότητα

Η παρούσα Προκήρυξη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Μονοτμηματικής Σχολής, στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. και στον ιστότοπο «Διαύγεια».

Η Κοσμήτορας
Καθηγήτρια Ελένη Δούδα