Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Καθηγητών

Pin It

Στο αριθ. 2359/15.09.2023 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ για τις ανάγκες Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
Τομέας Προπονητικής

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Καλαθοσφαίριση με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες».
ΑΔΑ: 660Ω46ΨΖΥ1-Τ5Χ
κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 35963

- Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό».
ΑΔΑ: 6Ι3Λ46ΨΖΥ1-ΧΧΕ
κωδικός ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 35966

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων: Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 39621.