Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450

Pin It

epanek

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. ανακοινώνει τη διαδικασία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για 145 θέσεις πρακτικής άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» και κωδ. ΟΠΣ 5184450, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η περίοδος εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται σε τρεις κύκλους κατά τις παρακάτω χρονικές περιόδους: α) 13/02/2023 έως 13/04/2023, β) 02/05/2023 έως 30/06/2023 και γ) 01/07/2023 έως 31/08/2023. Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε φορείς υποδοχής του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μπαίνοντας με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού στο Π.Σ. της Πρακτικής Άσκησης στην κάτωθι διεύθυνση: https://praktiki.rescom.duth.gr/

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 01/12/2022 έως 11/12/2022 και ώρα 23:59

Η εκπρόθεσμη υποβολή αποτελεί αιτία αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος, και μέσα σε διάστημα 5 ημερών, θα ανακοινωθούν τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.phyed.duth.gr) όσο και στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.duth.gr/ τα προσωρινά αποτελέσματα καθώς και η περίοδος υποβολής των ενστάσεων, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, στη Γραμματεία του Τμήματος και λαμβάνουν αριθμό πρωτόκολλο.

Το ακριβές διάστημα των ενστάσεων θα οριστεί στην ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων συμμετοχής στην Πράξη, τηρώντας τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τη συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση, είναι θεσπισμένα από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των φοιτητών/τριων και η τοποθέτησή τους σε φορείς υποδοχής πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη:

  1. το μέσο όρο βαθμολογίας
  2. το ποσοστό των μαθημάτων που ολοκλήρωσε με επιτυχία ο/η φοιτητής/τρια το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
  3. σημαντικούς λόγους υγείας του ίδιου/ας φοιτητή/τριας και ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε κριτήριο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια Μοριοδότηση
1ο Κριτήριο: Μέσος όρος βαθμολογίας (όπως προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας ύστερα από αίτηση από τους ενδιαφερομένους προς τη γραμματεία του Τμήματος) x10 μόρια
2ο Κριτήριο: το ποσοστό των μαθημάτων που ολοκλήρωσε με επιτυχία ο/η φοιτητής/τρια το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. x10 μόρια
3ο Κριτήριο: Σημαντικοί λόγοι υγείας και ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων που αποδεικνύονται με τον τρόπο εισαγωγής στο Τμήμα – Λόγοι Υγείας ή Ειδικοί Λόγοι. + 10 μόρια
Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής με τον μεγαλύτερο μέσο όρο επίδοσης στα μαθήματα όπως προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας του.


Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος
Ερασμία Γιαννακού