Ορισμός εκπροσώπων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. / Σύλλογος προπτυχιακών φοιτητών

Pin It

α) Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4009/2011
β) Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ (ΦΕΚ 1178/2018 τ.Β)
γ) Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999

Καλείστε να ορίσετε με ευθύνη των συλλόγων σας, έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, τον τακτικό εκπρόσωπό σας (ένας κοινός εκπρόσωπος για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Θ.) στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ., με τον αντίστοιχο αναπληρωματικό του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το β' σχετικό ο εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών ορίζεται με ετήσια θητεία.

Ο Πρύτανης
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης
Καθηγητής Χειρουργικής