Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών

Pin It

Παρακαλούμε να ορίσετε έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 220 του νόμου 4957/2022.

Επισημαίνεται ότι στο προαναφερόμενο άρθρο προβλέπεται η συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου των φοιτητών, κατά προτίμηση με αναπηρία.

Ο Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας