Εκπαιδευτική λειτουργία του Τ.Ε.Φ.Α.Α. για τις τελευταίες τρεις εβδομάδες του εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Pin It

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθμ. 550/13.5.2021 συνεδρίασή της λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις ειδικές διατάξεις για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που διέπουν τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. και παραμένουν σε ισχύ,
  2. την αναστολή λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΑΕΙ με βάση την ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/2021 (ΦΕΚ 1872 Β΄/8.5.2021),
  3. τη μέχρι σήμερα ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του εκπαιδευτικού προγράμματος του Τ.Ε.Φ.Α.Α. (80%) για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021,

και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι αρκετοί τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος έχουν ήδη προβεί σε λύση των συμβάσεων μίσθωσης των οικιών τους, στο πλαίσιο της σχετικής υπουργικής απόφασης (αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/2021) με σκοπό τη μεταφορά της οικοσκευής τους (ΦΕΚ 1558 Β΄/17.4.2021), λόγω της υποχρεωτικής χρήσης αποκλειστικά μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το τρέχον εξάμηνο (ΦΕΚ 534 Β΄/10.2.2021),

Αποφάσισε:

  1. τη συνέχιση και ολοκλήρωση του εναπομείναντος 20% της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εξ αποστάσεως μεθόδους μέχρι τη λήξη του εαρινού εξαμήνου 2020-2021, έτσι όπως ορίστηκε εξ αρχής στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τ.Ε.Φ.Α.Α., και
  2. την υλοποίηση με φυσική παρουσία της πρακτικής άσκησης των τελειόφοιτων και επί πτυχίω φοιτητών, σε φορείς που δεν συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας.

Σημείωση: Σε περίπτωση αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Α.Ε.Ι. θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.