Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Pin It

Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα: 1) Ανατομία, 2)Φυσιολογία, και 3) Παιδαγωγικά

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 92983/Ζ1/11.6.2015 (ΦΕΚ 1329 Β΄) Υ.Α.

Τόπος διεξαγωγής: Κομοτηνή - κτίριο του ΤΕΦΑΑ (Πανεπιστημιούπολη)

Πρόγραμμα εξετάσεων 

Μάθημα Ημέρα Ώρα
Ανατομία Πέμπτη 27-05-2021 09:00 – 11:00
Φυσιολογία Πέμπτη 27-05-2021 11:30 – 13:30
Παιδαγωγικά Πέμπτη 27-05-2021 14:00 – 16:00

 

Για τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μπλε στυλό.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.

Επισήμανση:  Σύμφωνα με τις αριθ. 48918/Ζ1/2021 (Β΄1818), Δ1α/Γ.Π.οι.28503/2021 (Β΄1872)Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/2021 (Β΄1682), Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/2020 (Β΄4810) Υπουργικές Αποφάσεις

Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο:

  1. Με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης (PDF: 16Kb) αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test  ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 8 (επισυνάπτεται). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.
  2. Με την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας

Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/ της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι. Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.