Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5093188

Pin It

Για να δείτε τον "Πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο της υπ’ αριθμ. 13052/02.04.2021 με ΑΔΑ 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5093188", παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (PDF: 1,02Mb).