Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού & εκπαιδευτικού προσωπικού

Pin It

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 542/5- 2-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων του Π,Δ. 407/80 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

  • Ν090 «Εισανωγή στη Σκοποβολή»
  • Ν148 «Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης»
  • Ν149 «Διδακτική Μεθοδολογία»
  • Ν162 «Σχεδιασμόςτης Προπόνησης με Αντιστάσεις»
  • Ν317 «Διατροφή και Αθλητική Απόδοση»

Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο των παραπάνω μαθημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπαλη 69100 Κομοτηνή) το αργότερο μέχρι 22 Φεβρουάριου 2021.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα τίτλων σπουδών των υποψηφίων, βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό τους έργο. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται προκειμένου για υποψηφίους που υπηρετούν ήδη ως μέλη ΔΕΠ σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 25310/39621).

Η Κοσμήτορας
Καθηγήτρια Ελένη Δούόα