Ολοκλήρωση φοίτησης- έκδοση μεταπτυχιακών διπλωμάτων (ΔΠΜΣ-ΑΠΖ)

Pin It

Ολοκλήρωση φοίτησης

Καλείστε όσες/οι φοιτήτριες/ές δεν έχετε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις σας στο διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» να φροντίσετε για τη διευθέτησή τους εγκαίρως και επαρκώς χρονικά πριν το κλείσιμο του προγράμματος.

Επίσης όσοι φοιτητές οφείλετε να εξεταστείτε ή να παραδώσετε εργασία σε μαθήματα που έχετε ήδη παρακολουθήσει σας γνωρίζουμε πως θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα του μαθήματος. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι:

2ο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου
2ο δεκαπενθήμερο Ιουνίου
2ο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου

Έκδοση μεταπτυχιακών τίτλων

Όσοι φοιτητές περατώνουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις φοίτησής τους και επιθυμούν την έκδοση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα πρέπει να καταθέτουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος όλα τα παραστατικά που απαιτούνται για την έκδοσή του και αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» και συγκεκριμένα:

http://www.phyed.duth.gr/postgraduate/index.php/el/entipamd

[ Έντυπα → Έντυπα για το Μ.Δ. → 4. Δικαιολογητικά Απονομής του Τίτλου → 4.1 Οδηγίες ]

Επισημαίνεται πως προϋπόθεση για την έκδοση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πέραν των παραστατικών που απαιτούνται είναι και η κατάθεση του εντύπου της αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι θα εκδίδονται και θα παραδίδονται από τη Γραμματεία από 1 Σεπτεμβρίου έως 10 Ιουλίου κάθε έτους με εξαίρεση τις περιόδους διακοπών (πχ Χριστούγεννων-Πρωτοχρονιάς, Πάσχα, Θερινών Διακοπών) όπως αυτές ορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε πανεπιστημιακού έτους.

Τέλος σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα θα κλείσει με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (31/8/2023).

Υπενθύμιση:

  1. Για να ολοκληρωθούν οι σπουδές και να απονεμηθεί ο τίτλος, ο/η φοιτητής –τρια έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει τη ΜΔΕ ή μέρος αυτής σύμφωνα με τις οδηγίες:

Βήμα 6ο: Δημοσίευση της ΜΔΕ

http://www.phyed.duth.gr/postgraduate/index.php/el/mps5/mps13/mps18/mps24

  1. Ο/Η φοιτητής-τρια αφού ελέγξει προσεκτικά το τελικό αντίτυπο της ΜΔΕ και μετά τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή για την τήρηση των οδηγιών συγγραφής της ΜΔΕ, ΠΡΙΝ την εκτύπωσή του, πρέπει να το υποβάλει για τον τελικό έλεγχο της μορφής στα εντεταλμένα άτομα, με εξαίρεση τις περιόδους διακοπών, σύμφωνα με τις οδηγίες:

Βήμα 8ο: Τελικός έλεγχος της ΜΔΕ

http://www.phyed.duth.gr/postgraduate/index.php/el/mps5/mps13/mps18/mps26